نروژ/ فعال سیاسی کُرد پس از ١٢ سال با خطر دیپورت بە ایران روبروست

نروژ/ فعال سیاسی کُرد پس از ١٢ سال با خطر دیپورت بە ایران روبروست

17:47 - 1 August 2020


هەنگاو: یکی از فعالین سیاسی کُرد کە از ١٢ سال پیش بە عنوان پناهجو بە کشور نروژ رفتە است، پس از آنکە چندین بار درخواست پناهندگی وی رد شدە، نیروهای پلیس بە منزل وی هجوم بردەاند و احتمال دارد بە زودی بە ایران دیپورت شود.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، چیا قادری، از فعالین سیاسی کُرد در نروژ با خطر دیپورت بە ایران روبروست و روز جمعە ١٠ مرداد ٩٩ (٣١ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای پلیس این کشور بە منزل شخصی ایشان هجوم و قصد داشتەاند کە وی را با خود ببرند کە با مقاومت وی روبرو شدەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای پلیس بە مدت دو هفتە بە وی مهلت دادەاند تا بە حکم دیپورت خود از سوی دادگاه اعتراض نماید و در صورت جواب رد وی را بە ایران دیپورت خواهند کرد.


چیا قادری فرزند ابوبکر قادری از جانباختگان حزب دمکرات کُردستان ایران می باشد کە سال ١٩٩١ در یکی مقرهای این حزب در ارتفاعات قندیل متولد شدە. وی همچنین از اعضای این حزب می باشد و تاکنون در ایران زندگی نکردە و هیچ گونە شناسنامەای ندارد و در صورت دیپورت بە ایران جان وی با خطر جد روبرو خواهد بود.


صدور حکم دیپورت برای چیا قادری از سوی دادگاه نروژ در حالی است کە خانوادە وی از جملە مادرش از چندین سال پیش بە عنوان پناهندە در نروژ زندگی می کنند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سالهای اخیر چندین فعال سیاسی کُرد از سوی کشورهای اروپایی بە ایران دیپورت شدەاند کە یکی از آنها زیر شکنجە جانش را از دست دادە و چند نفر نیز بە زندان محکوم و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.


بر همین اساس، سازمان حقوق بشری هەنگاو، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت نروژ، از تمامی فعالین و نهادهای حقوق بشری می خواهد کە تمام توان خود را جهت ممانعت از دیپورت این فعال سیاسی بە ایران بە کار گیرند.