هادی محمدزادە بازداشت و بە زندان سقز منتقل شد

هادی محمدزادە بازداشت و بە زندان سقز منتقل شد

23:24 - 27 July 2020


هەنگاو: هادی محمدزادە از اعضای گروه کوهنوردی ”هەلو“ در سقز جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود را بە زندان مرکزی این شهر معرفی نمود.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٦ مرداد ٩٩ (٢٧ ژوئیە ٢٠٢٠)، هادی محمد زادە از اعضای گروه کوهنوردی ”هەلو“ در سقز جهت سپری نمودن دوران پنج ماهە حبس خود را بە زندان مرکزی سقز معرفی نمودە است.


هادی محمدزادە روز سەشنبە ١٨ تیر ٩٨ (٩ ژوئیە ٢٠١٩) بە همراه یکی دیگر از اعضای گروه کوهنوردی “هەلو” با هویت “فایق یوسفی” بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدە بود.


این دو شهروند روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩) از سوی دادسرای عمومی و انقلاب سقز محاکمە و بر طبق حکم صادرە فایق یوسفی و هادی محمدزادە بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام  از طریق پخش اعلامیە“ بە ترتیب بە ١٠ و ٨ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم شدند.


بە گفتە یک منبع مطلع، هادی محمدزادە بە دلیل تسلیم بە حکم دو ماه از حکمش کاهش یافتە و از آنجایی کە قبلا یک ماه بازداشت بودە، باید بە مدت پنج ماه در زندان بماند.