پروندە سازی اطلاعات مریوان برای بازداشت شدگان از طریق خانوادە دختر بە قتل رسیدە

پروندە سازی اطلاعات مریوان برای بازداشت شدگان از طریق خانوادە دختر بە قتل رسیدە

14:00 - 22 May 2019

 

هەنگاو: ادارە اطلاعات مریوان بە طرق مختلف می خواهد کە فعالین مدنی این شهر را تحت فشار قرار دهد و در حال پروندە سازی برای بازداشت شدگان هفتە گذشتە این شهر می باشد، کە پس از برگزاری تجمع اعترازی بە خشونت علیە زنان بازداشت شدە بودند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، پس از بازداشت دست کم هفت تن از فعالین مدنی مریوان در جریان برگزاری مراسمی بە نشانە اعتراض بە خشونت علیە زنان و قتل زنان و آزادی آنها با کفالت، اکنون ادارە اطلاعات این شهر در صدد پروندە سازی برای این افراد می باشد.

یک منع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد، ادارە اطلاعات خانوادە نرمین وطن خواه را تحت فشار گذاشتە است تااز فعالین مدنی مریوان شکایت کنند و بگویند کە قتل دختر ما ناموسی نبودە و آنها با آبرو و اعتبار خانوادە ما بازی کردە و بە ما تهمت زدەاند.

 روز شنبە (٢١ اردیبهشت / ١١ می )، جسد نرمین وطن خواه ٢٣ سالە در مریوان کشف شد.

روز پنجشنبە (٢٦ اردیبهشت/ ١٦ می )، نیروهای امنیتی حکومت ایران بە روستای کولان مریوان یورش و دست کم ٧ تن از فعالین مدنی معترض بە قتل زنان را بازداشت کردند.

در تاریخ ٢٨ اردیبهشت نیز، سە تن از بازداشت شدگان بە نامهای سمیە روزبە، دیمن فتحی و محمد دانش  از سوی قاضی دادگاه مریوان بە اخلال در نظم عمومی متهم شدە و سپس با کفالت ٢٥ مییون تومانی (فیش حقوقی معلم) موقتا آزاد شدەاند.

یکی از نزدیکان آقای دانش در این رابطە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە ، نیروهای ادارە اطلاعات علارغم فشارهای خود نتوانستەاند کە محمد دانش را کە در حین بازداشت بە شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتە بود، از شکایت منصرف کنند و بە همین دلیل در حال پروندە سازی برای افراد بازداشت شدە می باشد.

از سوی دیگر هشت انجمن مردم نهاد مریوان باصدور بیانیەای در اینبارە اعلام کردەاند کە ”ما فعالین مدنی و انجمن‌ها و تشكل‌هاي مردم‌نهاد مريوان نسبت به وضعيت ايجاد شده و زير پاگذاشته شدن كرامت انسانی بازداشت شدگان معترض بوده و از مراجع ذی صلاح خواستار پيگيری سريع اين حادثه و برخورد با عوامل خاطی هستيم.“