کارگران شهرداری مریوان برای پنجمین روز متوالی دست بە اعتراض زدند + فیلم

کارگران شهرداری مریوان برای پنجمین روز متوالی دست بە اعتراض زدند + فیلم

14:26 - 26 January 2019

 

هەنگاو: کارگران شهرداری مریوان در اعتراض بە عدم پرداخت حقوق معوقە خود از سوی مسئولین شهرداری، برای پنجمین روز متولی مقابل ساختمان شهرداری دست بە تجمع اعتراضی زدند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، کارگران شهرداری مریوان امروز شنبە (٦ بهمن ٩٧ / ٢٦ ژانویە ٢٠١٩)، برای پنجمین روز متوالی مقابل ساختمان شهرداری مریوان دست بە تجمع اعتراضی زدە و سفرهای خالی را پهن کردند.

پیشتر یکی از کارگران شهرداری حاضر در این تجمع بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە ”کارگران شهرداری مریوان مدت ١٨ ماه است کە حقوق معوقە خود را دریافت ننمودە و امسال تنها مبلغ ٤ میلیون تومان بە آنها پرداخت کردەاند کە کفاف امورز روزانە آنها را نمی کند.“

اعتراض کارگران شهرداری مریوان از روز دوشنبە اول بهمن ماه با پهن کردن سفرەهای خالی مقابل ساختمان شهرداری شروع شدە و کارگران بر ادامە اعتراضات خود تا تحقق خواستەهایشان پافشاری می کنند.