کشتە شدن سومین کولبر طی چهار روز

کشتە شدن سومین کولبر طی چهار روز

22:15 - 10 August 2019

 

هەنگاو: یک کولبر جوان اهل خوی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسید. طی چهار روز گذشتە سە کولبر در مرزهای کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسیدەاند.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٩ مرداد ٩٨ (١٠ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای بخش صفائیە شهرستان خوی بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر جوان را بە قتل رساندەاند.

هویت کولبری کە جانش را از دست دادە ” رضا ابراهیمی“ ساکن روستای ”کرکوش“ اعلام شدە است.

بە گفتە منابع مطلع، این کولبر بدون هشدار قبلی و در حالی هدف قرار گرفتە است کە هیچ باری را حمل نمی کردە است.

روز های چهارشنبە و پنجشنبە هفتە گذشتە نیز دو کولبر جوان بە نام های فاخر عبداللهی و اسماعیل ساوجی نژاد در مرزهای پیرانشهر و مریوان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران جانشان را از دست دادەاند.

با استناد بە آمار هەنگاو تنها طی چهار روز گذشتە ٣ کولبر کشتە شدە و ٦ کولبر نیز زخمی شدەاند.