گزارشی در بارە بازداشت زکریا رسولپور روزنامەنگار اهل بوکان

گزارشی در بارە بازداشت زکریا رسولپور روزنامەنگار اهل بوکان

21:43 - 26 July 2020


هەنگاو: یکی از روزنامەنگاران مستقل بوکانی از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و پس از ٢١ روز با وثیقە آزاد شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٣ تیر ٩٩ (٢٣ ژوئن ٢٠٢٠)، هشت نفر از ماموران ادارە اطلاعات شهرستان بوکان بە محل کار ”زکریا رسولپور“ از روزنامەنگاران مستقل بوکان یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی پس از بازداشت زکریا رسولپور اقدام بە تفتیش مغازە، منزل شخصی و حتی منزل پدری وی نمودە و وسایل شخصی از جملە موبایل و لب‌تاب ایشان را ضبط کردەاند.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، زکریا رسولپور بە مدت ٦ روز در بازداشتگاه ادارە اطلاعات نگهداری و یک روز بە ادارە آگاهی منتقل و دو هفتە نیز در زندان مرکزی بوکان محبوس بودە و نهایتا با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا و تا زمان برگزاری نشست دادگاه از زندان آزاد شدە است.


زکریا رسولپور مدیر کانال تگرامی ”پشت پردە“بودە و دربارە فساد اخلاقی و مالی در ادارات بوکان افشاگری نمودە است کە پس از بازداشت ١٢٦ شخص و ٨ ادارە بوکان شاکی وی بودەاند.


یک منبع نزدیک بە خانوادە رسولپور در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد با توجە بە اسنادی کە وی ارائە دادە از بیشتر اتهامات واردە تبرئە شدە و اکنون تنها شهرداری و راه و شهرسازی بوکان شاکی وی می باشند.