گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان

17:40 - 1 November 2019

 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە ٢٦ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ٣ آبان تا روز جمعە ١٠ آبان ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ٢٦ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کشتە و زخمی شدن کولبران (٣ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم ١ کولبر در مرزهای سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و ٢ کولبر نیز در مرزهای بانە و پاوە زخمی شدەاند.

 

بازداشت و حکم  (١٠ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم بازداشت ٦ شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.

همچنین ٤ شهروند کرد بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت و فعالیت مدنی و عقیدتی جمعا بە تحمل ١٣ سال حبس محکوم شدەاند.

 

مین (١ مورد)

یک شهروند اهل سقز طی هفتە گذشتە در اثر انفجار مین بە شدت زخمی شد.

 

خودکشی و کشتە شدن زنان (٧ مورد)

طی هفتە گذشتە، دست کم ٦ شهروند از جملە ٢ زن شهرهای کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی بە زندگی خود پایان دادەاند.

همچنین یک دختر دانشجوی اهل کامیاران در شمال ایران بە قتل رسیدەاند.

 

کارگری ( ٥ مورد)

در این بازە زمانی دست کم ٥ گارکر اهل شهرهای سقز، بانە، سردشت، بوکان و هرسین در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد.