یک فعال سیاسی بە همراه خانوادەاش با خطر دیپورت از آلمان روبروست

یک فعال سیاسی بە همراه خانوادەاش با خطر دیپورت از آلمان روبروست

16:37 - 15 October 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل سروآباد کە مدت پنج سال است بە همراه خانوادەاش بە عنوان پناهجو بە کشور آلمان رفتە است، با رد درخواست پناهندگیش خطر دیپورت بە ایران وی و خانوادەاش را تهدید می‌کند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، هیوا مرادی اهل شهرستان سروآباد بە همراه هسمرش ”آلا فتحی“  از سوی مسئولین ادارە امور مهاجرت آلمان مطلع شدە است کە بە زودی بە ایران دیپورت خواهد شد. تاکنون دوبار درخواست پناهندگی این خانوادە از سوی مسئولین ادارە پناهندگی آلمان رد شدە است.

این خانوادە کە دارای دو فرزند نیز می باشند، از اوایل مهرماه از تمامی امکانات محروم شدە و از سوی پلیس آلمان بە آنها اعلام شدە کە تنها چهار هفتە دیگر می توانید در آلمان بماند و بعد از آن بە ایران دیپورت خواهید شد.

این شهروند کُرد بە همراه همسرش بە مدت ٧ سال عضو حزب کوملە بودە و از آنجایی کە پیشتر نیز از سوی دستگاه قضایی ایران بە ”محاربە“ محکوم شدە بود، اگر بە ایران دیپورت شود، جانش با خطر جدی روبرو خواهد بود.

سازمان حقوق بشری هەنگاو، ضمن ابراز نگرانی نسبت بە احتمال دیپورت هیوا مرادی و همسرش آلا فتحی بە ایران، از تمامی سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهد کە تمامی توان خود را برای ممانعت از دیپورت این فعال سیاسی بە کار گیرند.