یک پناهجوی اهل سردشت با خطر دیپورت از آلمان بە ایران روبروست

یک پناهجوی اهل سردشت با خطر دیپورت از آلمان بە ایران روبروست

12:57 - 5 October 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل سردشت کە همراه با خانوادەاش چهار سال پیش بە عنوان پناهجو آلمان رفتە بود، درخواست پناهندگیش رد شدە و با خطر دیپورت بە ایران روبرو می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل سردشت با هویت ”خبات عزیزپور“ کە بە همراه خانوادەاش چهارسال پیش بە عنوان پناهجو بە آلمان رفتەاند، با رد درخواست پناهندگیش از سوی ادارە مهاجرت آلمان، پلیس آلمان هفتە گذشتە بە وی اعلام کردە است کە باید طی یک ماه آیندە خاک آلمان را ترک کنی و در غیر اینصورت بە ایران دیپورت خواهید شد.

خبات عزیز پور هوادار حزب دمکرات کردستان (حدک) بودە و پدر سە فرزند می باشد کە یکی یکی از فرزندان وی در آلمان متولد شدە است.

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سالهای اخیر چندین فعال سیاسی کرد از سوی کشورهای اروپایی بە ایران دیپورت شدەاند کە یکی از آنها زیر شکنجە جانش را از دست دادە و چند نفر نیز بە زندان محکوم و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

بر همین اساس، سازمان حقوق بشری هەنگاو، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت آلمان، از تمامی فعالین و نهادهای حقوق بشری می خواهد کە تمام توان خود را جهت ممانعت از دیپورت این فعال سیاسی بە ایران بە کار گیرند.