آزادی سە شهروند اهل پیرانشهر با تودیع وثیقەهای سنگین

۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۱۲

هەنگاو؛ پنجشنبە ١٧ خرداد ١٤٠٣

سە شهروند کُرد اهل پیرانشهر به نام های شوانە خضرنژاد، احد خضرنژاد و امید خضرنژاد پس از چهار ماه بازداشت با قرار وثیقەهای سنگین بە صورت موقت از زندان نقدە آزاد شدند.


بر اساس گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ (۵ژوئن ۲۰۲۴) سە شهروند کُرد اهل پیرانشهر، با نامهای شوانە خضرنژاد، احد خضرنژاد و امید خضرنژاد پس از بیشتر از چهار ماه بازداشت، با قرار وثیقەهای سنگین بە صورت موقت از زندان نقدە آزاد شدند.

شوانە خضرنژاد و احد خضرنژاد روز دوشنبە دوم بهمن ماه ١٤٠٢ توسط نیروهای امنیتی پیرانشهر با توسل بە خشونت بازداشت و پس از چهار ماه و ١٥ روز، هر کدام با قرار وثیقە دو میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

امید خضرنژاد بە فاصلە پنج روز پس از بازداشت شوانە و احد، بە ادارە اطلاعات پیرانشهر احضار و بازداشت گردید و با وثیقە دو میلیاردی پس از چهار ماه و ٢٠ روز بە صورت موقت آزاد شد.

هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود  این افراد در زمان بازداشت، از دسترسی به اساسی‌ترین حقوق خود از جمله دسترسی به وکیل و حق ملاقات حضوری و ارتباط تلفنی محروم بودەاند.


بیشتر بخوانید در همین زمینه