قتل دختر ١٥ سالە توسط همسرش در پیرانشهر

هەنگاو: یک دختر نوجوان کە در سن کودکی ازدواج کردە بود، توسط همسرش بە قتل رسید.

۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۵۸

 

هەنگاو: یک دختر نوجوان کە در سن کودکی ازدواج کردە بود، توسط همسرش بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٣٠ بهمن ٩٨ (١٩ فوریە ٢٠٢٠)، یک دختر ١٥ سالە اهل پیرانشهر با هویت ”کوثر گل سوغانلو“ کە در سن ١٤ سالگی ازدواج کردە بود، توسط همسرش بە آتش کشیدە شدە و جانش را از دست دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، کوثر گل سوغالو، توسط همسرش با هویت فرزاد احمدی اهل سردشت و ساکن پیرانشر بە قتل رسیدە و خانوادە احمدی علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردە بودند.

این منبع در ادامە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، پس از چهار روز معلوم شدە کە کوثر توسط خانوادە همسرش بە قتل رسیدە و جسد وی روز شنبە بە پزشک قانونی ارومیە منتقل شدە است.

از سوی دیگر، روز شنبە ٣ اسفند ماه نیز، یک جوان در شهر کرمانشاه پس از آنکە پدر زن و مادر زن سابق خود را با اسلحە بە قتل رساند، خود نیز اقدام بە خودکشی و جانش را از دست داد.


بیشتر بخوانید در همین زمینه