خودکشی مرد ٦٧ سالە در ایلام بە دلیل فقر + آمار

هەنگاو: یک مرد سالخوردە در یکی از شهرهای استان ایلام اقدام بە خودکشی نمود.

۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۰۹:۳۳

 

هەنگاو: یک مرد سالخوردە در یکی از شهرهای استان ایلام اقدام بە خودکشی نمود.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، بامداد روز شنبە (١١ فروردین ٩٧ / ٣١ مارس ٢٠١٨)، یک شهروند میانسال اهل استان ایلام اقدام بە خودکشی و جانش را از دست داد.

این مردم میانسال با هویت ” م . ر“ اهل کهرە هلیلان و ساکن سرابلە بودە است.

بە گفتە یک منبع موثق، این مرد میانسال از طریق حلق آویز کردن و بە دلیل فقر و تنگدستی اقدام بە خودکشی کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، از ابتدای سال جدید ٧ شهروند کورد کە شش تن از آنها مرد بودەاند بە زندگی خود پایان دادەاند.


بیشتر بخوانید در همین زمینه