نوجوان محکوم بە اعدام پس از انتقال بە زندان میاندوآب بە قتل رسید

هەنگاو: یک نوجوان محکوم بە اعدام اهل مهاباد چند روز پس از تبعید بە زندان میاندوآب توسط نیروهای امنیتی زندان بە قتل رسید.

۱۴ فروردین ۱۳۹۹، ۱۵:۴۵


هەنگاو: یک نوجوان محکوم بە اعدام اهل مهاباد چند روز پس از تبعید بە زندان میاندوآب توسط نیروهای امنیتی زندان بە قتل رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە ١٤ فروردین ٩٩ (٢ آوریل ٢٠٢٠)، دانیال زین العابدین، جوان محکوم بە اعدام اهل مهاباد، در زندان مرکزی میاندوآب بە قتل رسید.


این جوان محکوم بە اعدام کە در حین ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشتە است، چند روز پیش و پس از شورش زندانیان زندان مهاباد بە زندان میاندوآب تبعید شدە بود.


یک منبع نزدیک بە خاوادە زین العابدین طی گفتگویی کە با خبرنگار هەنگاو داشت اعلام کرد کە دانیال توسط نیروهای امنیتی و زیر شکنجە بە قتل رسیدە است. این منبع در ادامە اظهار داشت کە مسئولین زندان بە خانوادەاش گفتەاند دانیال خودکشی کردە است، این در حالی است کە آثار شکنجە بر بدن وی کاملا مشهود می باشد.


دانیال زین العابدین بە همراه دو نفر دیگر بە نام های کمال اصغإری و دانیال دیوانی آذر در تاریخ ٣١ شهریو ١٣٩٦ یکی از دوستان خود را با هویت صادق برمکی ١٩ سالە را بە قتل رساندە بودند و در آذرماه سال ٩٧ هر سە نفر بە اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنها از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.


در جریان شورش زندانیان مهاباد یک منبع امنیتی بە هەنگاو اعلام کردە بود کە، قرار است شماری از این زندانیان مجازات و بە زندانهای میاندوآب، نقدە و خوی منتقل شوند.
 

 


بیشتر بخوانید در همین زمینه