احراز هویت ٥ تن از جانباختگان مریوان از سوی هەنگاو

احراز هویت ٥ تن از جانباختگان مریوان از سوی هەنگاو

23:24 - 18 November 2019

 

هەنگاو:  برطبق گزارشاتی کە سازمان حقوق بشری هەنگاو منتشر نمودە است، طی روزهای شنبە و یکشنبە هفتە جاری دستکم ٨ شهروند در مریوان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران جانباختەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای شنبە و یکشنبە در شهر مریوان، نیروهای مسلح بە سوی مردم معترض آتش گشودە و جمعا ٨ نفر در این دو روز جانشان را از دست دادەاند.

با پیگیریهای هەنگاو هویت دو نفر دیگر از جانباختگان مریوان بە نام های ”دانیال استواری“ اهل روستای هانی گرملە نودشە و ”ادریس بیوارە“ اهل مریوان احراز شدە است.

بە گفتە یک منع مطلع، ادریس بیوارە روز شنبە جانش را از دست دادە و دانیال استواری روز یکشنبە گلولە بە سرش اصابت کردە و در نهایت روز دوشنبە بە دلیل شدت جراحات جانش را از دست دادە است.

هویت ٥ شهروندی کە در مریوان جانشان را از دست دادە و برای هەنگاو احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛

١- عثمان نادری ٢_ مهران تاک ٣_ دانیل استواری ٤_ بهروز ملکی ٥_ ادریس بیوارە 

گفتنیست کە عثمان نادری نیز اهل نودشە و ساکن منطقە کانی دینار مریوان می باشد.