انتقال سە زندانی بە سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان ارومیە

انتقال سە زندانی بە سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان ارومیە

15:28 - 29 February 2020

 

هەنگاو: سە زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە جهت اجرای حکم اعدام بە سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند کە دو نفر از آنها ٧٠ سالە و ٦٠ سالە می باشند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٠ اسفند ٩٨ (٢٩ فوریە ٢٠٢٠)، سە زندانی محکوم بە اعدام در زندان مرکزی ارومیە کە هر سە بە اتهام قتل عمد بە زندان محکوم شدە بودند، جهت اجرای حکم بە سلول های انفرادی این زندان منتقل شدەاند.

تاکنون هویت دو نفر از این زندانیان کە بە سلول انفرادی منتقل شدەاند برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ عبداللە محمدزادە ٧٠ سالە از بند سلامت ١

٢_ حسین کچنانلو ٦٠ سالە از بند ٣_٤

این دو زندانی از شش سال پیش در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشند و خانوادەهای آنها برای آخرین ملاقات فراخواندە شدەاند.

علی رغم پیگیریهای مداوم و بە دلیل ،محدودیتهایی کە پس از انتقال ٦ زندانی مشکوک بە مبتلا بە ویروس کرونا بە مراکز درمانی خارج از زندان اجیاد شدە است، هەنگاو تاکنون نتوانستە است کە هویت دیگر زندانی را احراز نماید.