بازداشت پنج شهروند در ارومیە، سردشت، سنندج و روانسر

بازداشت پنج شهروند در ارومیە، سردشت، سنندج و روانسر

09:33 - 16 October 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە و پس از برگزاری تجمعات اعتراضی بە منظور محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا)، دەها شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

بر طبق گزارشی کە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو رسیدە است، روز دوشنبە ٢٢ مهر ٩٨ (١٤ اکتبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە یک شهروند ٢٧ سالە را با هویت ”امید مکرم“ اهل روستای ”انبی“ ارومیە بە اتهام شرکت در راهپیمایی و بر هم زدن نظم عمومی بازداشت کردەاند. این شهروند روز گذشتە بە بند ٣ معروف بە بند عمومی زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

از سوی دیگر، روز سەشنبە ٢٣ مهر نیز یک شهروند اهل سنندج با هویت ”فرهاد طاریمرادی“ بە همین اتهام از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدە است.

هم زمان، یک شهروند اهل روانسر با هویت ”محسن فرخی“ پس از حضار بە ادارە اطلاعات بازداشت شدە است.

در شهر سردشت نیز، دو شهروند دیگر بە نام های ”رضا عبداللە زادە“ و هادی بریاجی“ بازداشت شدەاند.

گزارشات رسیدە حاکی از این می باشد کە محسن فرخی و هادی فرجی با وثیقە آزاد شدەاند.