تایید حکم ٥ سال حبس صدیق سیفی

تایید حکم ٥ سال حبس صدیق سیفی

18:55 - 20 May 2020


هەنگاو: صدیق سیفی شهروند اهل دیواندرە کە اواخر سال گذشتە بە حبس محکوم شدە بود، حکم حبس وی عینا از سوی دادگاه تجدید نظر استان تایید شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذستە حکم ٥ سال حبس تعزیری ”صدیق سیفی“ شهروند اهل دیواندرە از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شدە است.
وی اواخر سال گذشتە خورشیدی از سوی دادگاه انقلاب سنندج بە اتهام ”همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)“ بە تحمل ٥ سال حبس محکوم شدە بود.

صدیق سیفی ساعت ٦ بامداد روز پنجشنبە ١٧ مرداد ٩٨ ( ٨ آگوست ٢٠١٩)، از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از سە ماه حبس با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.