خودکشی چهار شهروند از جملە یک دختر ١٤ سالە در کردستان

خودکشی چهار شهروند از جملە یک دختر ١٤ سالە در کردستان

11:04 - 4 June 2020


هەنگاو: یک دختر نوجوان دیگر در شهر سقز بە زندگی خود پایان دادە و سە شهروند نیز در شهرهای بوکان، کرمانشاه و مهاباد خودکشی کردەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ١٤ خرداد ٩٩ (٣ ژوئن ٢٠٢٠)، یک دختر ١٤ سالە اهل سقز با هویت ”آلا عنبری“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


همان روز، یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”سلمان عسکری“ بە دلیل فقر خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


از سوی دیگر، روز سەشنبە ١٣ خرداد (٢ ژوئن)، یک جوان اهل بوکان با هویت ”وریا کامروا“ بە دلیل مشکلات روانی بە زندگی خود پایان داد. وریا یک روز پس از مرگ مادرش اقدام بە خودکشی کردە است.


همچنین، روز دوشنبە ٥ خرداد (٢٥ می) نیز، یک دختر جوان اهل مهاباد با هویت ”پرور علی پور“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی دو هفتە گذشتە دست کم دو دختر زیر ١٨ سال در شهر سقز بە زندگی خود پایان دادەاند.