دو زندانی محکوم بە اعدام  جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی زندان ارومیە منتقل شدند

دو زندانی محکوم بە اعدام جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی زندان ارومیە منتقل شدند

12:04 - 11 November 2019

 

هەنگاو: دو شهروند کە از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بودند جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ٢٠ آبان ٩٨ (١١ نوامبر ٢٠١٩)، دو شهروند محبوس در زندان ارومیە جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی محکوم شدەاند و قرار است کە فردا حکم آنها اجرا شود.

یک منبع مطلع هویت این این دوزندانی را کە از بندهای ٣ و ١٤ زندان ارومیە بە سلول انفرادی منتقل شدەاند ”میثم قربان نژاد " و ”مهدی مصطفی زادە“ اعلام کردە است.

این دو شهروند بە اتهام قتل عمد از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدەاند.