صدور حکم قطع انگشت دست برای چهار متهم دیگر توسط دادگاه اطفال در ارومیە

صدور حکم قطع انگشت دست برای چهار متهم دیگر توسط دادگاه اطفال در ارومیە

18:40 - 6 October 2020

 

هەنگاو: چهار متهم اهل ارومیە و سرپل‌ذهاب از سوی دادگاه اطفال و نوجوانان ارومیە بە قطع انگشتان دست محکوم شدەاند کە حکم دو نفر از آنها از سوی دیوان عالی کشور تایید و حکم یکی نیز نقض شدە است.
 

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە حکم قطع انگشتان دست راست دو زندانی اهل شهرستان سرپل‌ذهاب و ساکن کرج بە نام های ”مهرداد تیموری" ٣٠ سالە و "شهاب تیموری" ٣٥ سالە از سوی دیوان عالی کشور تایید شدە است.
 

این دو شهروند بە همراه یک شهروند دیگر با هویت ایرج خطیبی روز پنجشنبە ١٥ آذر ٩٧ (٦ دسامبر ٢٠١٨) بە اتهام سرقت در شهر ملارد کرج بازداشت شدە و هر سە روز چهارشنبە ٢ مرداد ٩٨ (٢٤ ژوئیە ٢٠١٩) از سوی شعبە یکم دادگاه کیفری یک ویژە اطفال و نوجوانان ارومیە بە اتهام سرقت بە قطع انگشتان  دست راست محکوم شدە بودند.

فروردین ماه امسال  شعبە ٢٤ دیوان عالی کشور حکم قطع انگشتان دست راست مهرداد تیموری و شهاب تیموری را عیناً تایید و حکم ایرج خطیبی شامل مجازات حد تشخیص دادە نشدە و حکم وی نقض شدە است.

از سوی دیگر، یک شهروند اهل ارومیە با هویت “آرش علی‌اکبری” بە اتهام ١٦ فقرە سرقت از سوی شعبە دوم دادگاه کیفری یک ارومیە بە قطع چهار انگشت راست محکوم شدە است.

 آرش علی‌اکبری متولد ٢٥ فروردین ١٣٦٧، متاهل و پدر یک فرزند می‌باشد کە شهریور ماه ٩٨ بە اتهام سرقت در ارومیە بازداشت و مرداد ماه امسال بە قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدە است.

این متهم در حین برگزاری نشست دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە و پس از صدور احکم و اعتراض وی بە حکم صادرە، پروندە ایشان بە دیوان عالی کشور ارسال شدە است.