نبز کیانپور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد

نبز کیانپور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد

10:59 - 14 September 2019

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات سنندج یکی دیگر ا زفعالین کارگری این شهر را بازداشت کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز جمعە ٢٢ شهریور ٩٨ (١٣ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج یکی از فعالین کارگری این شهر با هویت ”نبز (کاوە) کیانپور“ بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نبز کیانپور در خیابان بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ خبری از سرنوشت این فعال کارگری در دست نمی باشد.