هەنگاو جانباختن دست کم ٤٨ نفر را در اعتراضات کردستان تایید می کند

هەنگاو جانباختن دست کم ٤٨ نفر را در اعتراضات کردستان تایید می کند

19:04 - 23 November 2019

 

هەنگاو: با گذشت یک هفتە از آغاز اعتراضات نسبت بە گرانی بنزین در شهرهای ایران و کردستان همچنان در بیشتر مناطق بە دلیل قطع انترنت و خطوط تلفن اخبار درست و قابل استنادی از شمار جانباختگان و بازداشت شدگان در دست نمی باشد.

پس از یک هفتە و با توجە بە آماری کە سازمان حقوق بشری هەنگاو تایید می کند، دست کم ٤٨ شهروند کرد در اعتراضات اخیر کردستان در شهرهای کرمانشاه، جوانرود، مریوان، سنندج، تهران و اسلام شهر جانشان را از دست دادەاند.

در این گزارش تنها نام افرادی ذکر شدە است کە اسامی کامل آنها برای هەنگاو احراز و می تواند آن را تایید کند و برطبق آن شهرهای کرمانشاه و مریوان بیشترین آمار جانباختگان را داشتەاند.

کرمانشاه (٢٨ مورد)

با استناد بە گزارشی کە از یک منبع امنیتی بە هەنگاو رسیدە است، در جریان اعتراضات شهر کرمانشاه ٢٨ شهروند جانشان را از دست دادەاند.

تاکنون هویت ٨ نفر از شهروندانی کە در جریان اعتراضات کرمانشاه جانباختەاند برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ محمد میرزایی ٢_ نادربیژنوند ٣_ مظهر ظهیری ٤_ یونس عزتی ٥_ برهان منصور نیا (اهل مریوان) ٦_ عبدالرضا شیرزادی ٧_ سجاد باقری ٨_ مصطفی فرزامی

 

مریوان (١٠ مورد)

در جریان اعتراضات مریوان و بر طبق گزاشاتی کە بە هەنگاو رسیدە است، بیش از ١٠ نفر جانشان را از دست دادەاند. ٨ جسد بە خانوادەها تحویل دادە شدە کە تاکنون هویت ٦ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە و بە شرح زیر می باشد؛

١_ عثمان نادری (اهل نودشە) ٢_ مهران تاک ٣_ دانیل استواری (اهل نودشە) ٤_ ادریس بیوارە ٥_ آرین رجبی ٦_ بهروز ملکی (اهل سنندج)

پی نوشت (١) : پیشتر اسم شاهو ولیدی در لیست جانباختگان منتشر شدە بود کە با پیگیریهای هەنگاو و تماس با خانوادە وی، معلوم شد کە ایشان جانش را از دست ندادە است.

پی نوشت (٢): نام کوچک دو نفر دیگر از جانباختگان مریوان برای هەنگاو احراز شدە است کە تا دریافت اطلاعات تکمیلی از انتشار آن پرهیز میکنیم.

 

جوانرود (٦ مورد)

همچنان کە پیشتر نیز اعلام کردەایم، یک منبع امنیتی در کرمانشاه بە هەنگاو اعلام کردە است کە، درکل این استان ٣٤ نفر جانشان را از دست دادەاند کە ٢٨ نفر از آنها در کرمانشاه جانشان را از دست دادە و ٦ نفر نیز در جوانرود جانباختەاند.

هویت کامل ٥ نفری کە در جوانرود جانشان را از دست دادەاند بە شرح زیر می باشد؛

١_ کاوە محمدی ٢_ یونس فیروز بخت ٣_ ابراهیم مرادی ٤_ مبین عبداللهی (اهل روانسر) ٥_ جبار تجارە 

پی نوشت (٣) :  پیشتر اسم “سلمان رحمانی” بە عنوان یکی از جانباختگان جوانرود منتشر شدە بود کە با پیگیری های هەنگاو معلوم شد کە، جسد این شهروند روز پنج شنبە و یک روز پیش از شروع اعتراضات در یکی از هتل های اهواز کشف شدە و تاکنون دلیل یا دلایل مرگش معلوم نمی باشد.

پی نوشت (٤): در گزارشات قبلی هویت فردی بە نام “عزیز” در میان جانباخگان جوانرود بود کە هەنگاو از طریق چندین منبع مطلع شدە است کە عزیز همان “یونس فیروز بخت” می باشد. گفتنیست نامبردە کارمند شهرداری و ناشنوا و لال نیز بودە است.

پی نوشت (٥): شماری از رسانەها هویت "حمزە نقدی" را بە عنوان یکی از جانباختگان منتشر کردەاند، اما هەنگاو تاکنون نتوانستە است آن را تایید کند.

 

سنندج (٢ مورد)

با استناد بە گزارشی کە از یک منبع مطلع بە هەنگاو رسیدە است، در اولین روز اعتراضات در این شهر (شنبە) دو دانشجو در مقابل دانشگاه آزاد این شهر با شلیک مامورین حکومتی جانشان را از دست دادەاند کە هویت آنها برای هەنگاو احراز نشدە است.

یکی از دانشجویان طی تماسی با هەنگاو اعلام کرد کە خود وی شاهد جانباختن این دو دانشجو بودە است. بە گفتە وی یکی از دانشجویان دختر و اهل سقز بودە کە گلولە گاز اشک آور بە شکمش برخورد و شکمش را پارە کردە است.

گزارشاتی از جانباختن یک شهروند نیز می باشد، اما تعدادی از منابع می گویند کە این شهروند بە دلیل شدت جراحات بە تهران منتقل شدە و بر همین اساس در این گزارش تنها دو مورد از سنندج ذکر شدە است.

 

تهران (١ مورد)

در جریان اعتراضات تهران یک زن ٥٠ سالە اهل سقز با هویت “مینا شیخی” جانش را از دست دادە است.

 

اسلام شهر (١ مورد)

محسن جعفرپناه، ٣١ سالە و شهروند اهل بیجار، در جریان اعتراضات شهر اسلامشهر از توابع تهران جانش را از دست دادە است.

 

بوکان

پیشتر اخباری مبنی بر جانباختن ٤ شهروند در بوکان منتشر شدە بود کە هویت سە نفر از آنها (شلیر، ادریس و هیوا) اعلام شدە بود.

هەنگاو سعی کردە است کە اطلاعات بیشتری در اینبارە  کسب کند و از آنجایی کە تاکنون موفق بە این کار نشدەایم،  سعی داریم کە تحقیقات بیشتری انجام بدهیم و بر همین اساس جانباختگان بوکان را در آمار بە حساب نیاوردەایم.

 

این آمار از سوی سازمان حقوق بشری هەنگاو تایید شدە می باشد و احتمال افزایش شمار جانباختگان بە بیش از ٥٠ نفر بالقوە است.