یک جمعیت خیریە در ایران خبر هەنگاو در بارە دختر ١١ سالە ایلامی را تایید کرد

یک جمعیت خیریە در ایران خبر هەنگاو در بارە دختر ١١ سالە ایلامی را تایید کرد

13:42 - 9 February 2019

 

هەنگاو: با گذشت چند روز انتشار خبر ازدواج اجباری یک دختر ١١ سالە اهل ایلام در ازای ١٥ میلیون قرض پدری با یک مرد ٥٠ سالە از سوی هەنگاو، یک جمعیت خیریە در ایران این خبر را تایید کرد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، جمعیت خیریە ”امام علی“ با انتشار پستی در تویتر خود خبر هەنگاو را در بارە ”رها“ دختر ١١ سالە ایلامی کە در ازای ١٥ میلوین قرض پدرش ناچار بە ازدواج با یک فرد ٥٠ سالە بە نام ”ص . ر“ شدە بود، تایید کرد.

در این تویت آمدە است کە ” همسر ٥٠ سالە رها یک زن دیگر دارد و پدر ٧ بچە می باشد. رها بە مانند نوە وی می باشد نە همسر!“.

در تویتر دیگری کە این جمعیت خیریە منتشر نمودە از زبان همسر اول ”صفدر علی“ آمدە است کە ” او هر شب رابطە جنسی را تجربە می کند“.

یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو گفت کە رها هر روز هم از سوی همسر اول این مرد ٥٠ سالە مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

هەنگاو کە بە عنوان اولین رسانە این خبر را منتشر نمود، از انتشار نام اصلی رها خود داری و بە جای آن نام ”زهرا“ را بە کار بردە بود.