اعدام پنج شهروند کورد در ارومیە

هەنگاو: حکم اعدام ٥ شهروند کورد در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۰۹:۱۷

 

هەنگاو: حکم اعدام ٥ شهروند کورد در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، بامداد امروز دوشنبە (٣ اردیبهشت / ٢٣ آوریل)، حکم اعدام ٥ شهروند کورد در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

تاکنون هویت چهار از شهروندان اعدام شدە  کە برای "هەنگاو" احراز شدە است بە شرح زیر می باشد

١ـ طیب شیخ نژاد موکری اهل شنو ٢ـ قادر محمد حسن اهل بوکان ٣ـ یداللە صمدی اهل ارومیە ٤ـ اسلام رشیدی اهل ارومیە 

بە گفتە یک منبع مطلع از زندان ارومیە، این ٥ تن بە اتهام ”قتل عمد“ بازداشت و از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بودند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، طی سال ٢٠١٧ در ایران جمعا حکم اعدام ١١٢ شهروند کورد بە اجرا در آمدە کە معاد ٢٣٪ کل اعدامی های ایران می باشد.

 


بیشتر بخوانید در همین زمینه