ضرب و شتم یک زندانی قطع نخاع شدە از سوی مسئولین زندان ارومیە

ضرب و شتم یک زندانی قطع نخاع شدە از سوی مسئولین زندان ارومیە

16:04 - 14 March 2020


هەنگاو: یکی زندانی قطع نخاع اهل سلماس کە ١١ سال است در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد، از سوی مسئولین زندان با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفت.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٤ اسفند ٩٨ (١٤ مارس ٢٠٢٠)، دو برادر زندانی اهل سلماس بە نام های ”بهاءالدین و داود قاسم زادە“ فرزند فیصل، بە نشانە اعتراض در مقابل دفتر افسر نگهبان زندان مرکزی ارومیە دست بە اعتصاب زدە و یک پتو را بە آتش کشیدەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، داود قاسم زادە قطع نخاع بودە و بە دلیل عفونت کلیەهایش مجرای ادرار وی دچار پارگی شدە و بە عمل جراحی فوری نیاز دارد، هرچند پزشک متخصص بە آنها اعلام کردە است کە باید فورا عمل شود، اما مسئولین زندان از اعزام وی بە خارج از زندان ممانعت می کنند.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، نیروهای امنیتی زندان این دو زندانی را در حالی کە داود روی برانکارد نیز بودە با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادە و سپس بە سلول انفرادی منتقل کردەاند.
بهاء الدین قاسم زادە و داود قاسم زادە از ١١ سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشند.


از مسئولین زندان کە با اعزام این زندانی بیمار بە خارج از زندان ممانعت می کنند می توان بە مهر علی فرهنگ، مدیر داخلە زندان، جواد صمدی، مسئول بازرسی و امیر قرەباغی افسر نگهبان زندان اشارە کرد.